NFU Mutual and the farming unions

NFU

The National Farmers' Union of England and Wales is the largest farming organisation in the UK. It champions British farming and provides professional representation and services to its Farmer and Grower members. The voice of British farming, it stands up for agricultural businesses, acting as a source of information, advice and support for over 250,000 members.

NFU Mutual and the NFU have a long and successful history together and we still enjoy a close, strong, symbiotic relationship today - our Headquarters are a stone's throw from away one another, and almost all NFU Mutual Agents in England and Wales are also Group Secretaries for us.

The NFU is incredibly important to the farming community. Representing British farmers and getting key NFU messages out to consumers and influential voices is the core focus of NFU campaigns. It acts as an advocate for the farmers of England and Wales, lobbying at Westminster and the Welsh Assembly in Cardiff, as well as ensuring representation in Brussels. The NFU also shares news, provides practical support and disseminates information to the agricultural industry, often through our network of Group Secretaries. 

NFU Mutual has a long and successful history of partnering with farming unions.

Group Secretary - and rural champion

By assuming roles within the NFU, our Group Secretaries make meaningful, profitable connections with farmers, growers, and the rural community at large. By representing rural people, sharing expertise and standing up for the countryside, they develop relationships and play a valuable part in sustaining the UK’s agricultural industry. All of which affords more opportunities to introduce potential members to how much NFU Mutual has to offer.

How it works

You’ll combine your work as an Agent with your duties as a Group Secretary. It’s rewarding and satisfying ... you’ll make a real difference to the local farming community, all the while identifying and capitalising on opportunities for new business. How? By championing farmers’ interests; communicating union policies and services; recruiting and retaining members for the relevant farming union; arranging meetings and events for local members; and supporting members.

Support and expert backing

How will you make the most of your new role? With our help, of course. Becoming an asset to the farming community is easier than you think when you’ve got a supportive, expert network behind you. Our headquarters and regional offices offer expertise, advice and specialist support. Whether you need help with marketing and media, advice from a policy specialist who really understands the issues farmers face, or a chat about sales and retention, we’re here to help you.

NFU Cymru

NFU Cymru has nearly 15,000 members, and represents the majority of farmers in Wales. It assumes responsibility for the development of agricultural and rural policy in Wales. It aims to help rural communities - of which agriculture is the backbone - become more economically, socially and environmentally sustainable. Working closely with the NFU England, it acts as an advocate for the farmers of Wales, lobbying at Westminster, to the Welsh Assembly in Cardiff, and ensuring our representation in Brussels.

NFU Mutual has a long and successful history of partnering with farming unions.

Group Secretary - and rural champion

By assuming roles within the NFU Cymru as Group Secretaries, they make meaningful, profitable connections with farmers, growers, and the rural community at large. By representing rural people, sharing expertise and standing up for the countryside, they develop relationships and play a valuable part in sustaining the UK’s agricultural industry. All of which affords more opportunities to introduce potential members to how much NFU Mutual has to offer.

How it works

You’ll combine your work as an Agent with your duties as a Group Secretary. It’s rewarding and satisfying ... you’ll make a real difference to the local farming community, all the while identifying and capitalising on opportunities for new business. How? By championing farmers’ interests; communicating union policies and services; recruiting and retaining members for the relevant farming union; arranging meetings and events for local members; and supporting members.

Support and expert backing

How will you make the most of your new role? With our help, of course. Becoming an asset to the farming community is easier than you think when you’ve got a supportive, expert network behind you. Our headquarters and regional offices offer expertise, advice and specialist support. Whether you need help with marketing and media, advice from a policy specialist who really understands the issues farmers face, or a chat about sales and retention, we’re here to help you.

 

Mae gan NFU Cymru bron 15,000 o aelodau ac mae'n cynrychioli’r rhan fwyaf o ffermwyr yng Nghymru. Mae'n gyfrifol am ddatblygiad polisïau amaethyddol a gwledig yng Nghymru. Mae'n ceisio helpu cymunedau gwledig - gydag amaethyddiaeth yn asgwrn cefn iddynt- i ddod yn fwy cynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Gan gydweithio'n agos â NFU Lloegr, mae'n gweithredu fel eiriolwr dros ffermwyr Cymru, gan lobïo yn San Steffan, Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, a chan sicrhau y cawn ein cynrychioli ym Mrwsel.

Mae gan NFU Mutual hanes hir a llwyddiannus o weithio mewn partneriaeth ag undebau ffermio.

Asiant Ffermio - a hyrwyddwr gwledig

Drwy gyflawni rolau mewn undebau ffermio fel Ysgrifenyddion Grŵp yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ac fel Rheolwyr Grŵp yng Ngogledd Iwerddon - mae ein Hasiantau Ffermio yn creu cysylltiadau ystyrlon, proffidiol â ffermwyr, tyfwyr a'r gymuned wledig yn gyffredinol. Drwy gynrychioli pobl wledig, rhannu arbenigedd a sefyll dros gefn gwlad, maent yn meithrin cydberthnasau ac yn chwarae rhan werthfawr yn y gwaith o gynnal diwydiant amaethyddol y DU. Ac mae hynny oll yn arwain at fwy o gyfleoedd i gyflwyno i ddarpar aelodau gymaint sydd gan NFU Mutual i'w gynnig.

Sut mae'n gweithio

Byddwch yn cyfuno eich gwaith fel Asiant gyda'ch dyletswyddau fel Ysgrifennydd Grŵp neu Reolwr Grŵp UFU. Mae'n werthfawr ac yn rhoi boddhad... byddwch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r gymuned ffermio leol, gan nodi a manteisio ar gyfleoedd ar gyfer busnes newydd ar yr un pryd. Sut? Drwy hyrwyddo buddiannau ffermwyr; cyfleu polisïau a gwasanaethau'r undeb; recriwtio a chadw aelodau ar gyfer yr undeb ffermio perthnasol; trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau ar gyfer aelodau lleol; a chynorthwyo aelodau.

Cymorth a chefnogaeth arbenigol

Sut y byddwch yn gwneud y gorau o'ch rôl newydd? Gyda'n help ni, wrth gwrs. Mae dod yn gaffaeliad i'r gymuned ffermio yn haws nag y byddech yn ei ddisgwyl pan fo gennych rwydwaith cefnogol, arbenigol yn gefn i chi. Mae ein pencadlys a'n swyddfeydd rhanbarthol yn cynnig arbenigedd, cyngor a chymorth arbenigol. P'un a oes angen help gyda marchnata a'r cyfryngau arnoch, cyngor gan arbenigwr polisi â dealltwriaeth wirioneddol o'r materion sy'n wynebu ffermwyr, neu sgwrs am werthu a chadw stoc, rydym yma i'ch helpu.

NFU Scotland

NFU Scotland exists to promote and protect the interests of Farmers, Crofters and Growers by influencing government, the supply chain and consumers in order to secure a sustainable future for Scottish agriculture. It was formed in 1913 and is Scotland's leading agricultural organisation, representing over 9,000 members. 

NFU Mutual has a long and successful history of partnering with farming unions.

Group Secretary - and rural champion

By assuming roles within NFU Scotland as Group Secretaries, they make meaningful, profitable connections with farmers, growers, and the rural community at large. By representing rural people, sharing expertise and standing up for the countryside, they develop relationships and play a valuable part in sustaining the UK’s agricultural industry. All of which affords more opportunities to introduce potential members to how much NFU Mutual has to offer.

How it works

You’ll combine your work as an Agent with your duties as a Group Secretary. It’s rewarding and satisfying ... you’ll make a real difference to the local farming community, all the while identifying and capitalising on opportunities for new business. How? By championing farmers’ interests; communicating union policies and services; recruiting and retaining members for the relevant farming union; arranging meetings and events for local members; and supporting members.

Support and expert backing

How will you make the most of your new role? With our help, of course. Becoming an asset to the farming community is easier than you think when you’ve got a supportive, expert network behind you. Our headquarters and regional offices offer expertise, advice and specialist support. Whether you need help with marketing and media, advice from a policy specialist who really understands the issues farmers face, or a chat about sales and retention, we’re here to help you.

NFU Ulster Farmers' Union

The UFU with 11,000 members is the largest Farming Union in Ireland. With 23 offices across Northern Ireland and its Head Quarters in Belfast, it has a permanent presence in Brussels through the shared Farming Union office. Agents who work with the UFU provide service and support, standing up for the rights of NI farmers; maximising membership and promoting democracy, pride and passion in farming.

NFU Mutual has a long and successful history of partnering with farming unions.

Group Manager - and rural champion

By assuming roles within the UFU as Group Managers, they make meaningful, profitable connections with farmers, growers, and the rural community at large. By representing rural people, sharing expertise and standing up for the countryside, they develop relationships and play a valuable part in sustaining the UK’s agricultural industry. All of which affords more opportunities to introduce potential members to how much NFU Mutual has to offer.

How it works

You’ll combine your work as an Agent with your duties as a Group Manager.  It’s rewarding and satisfying ... you’ll make a real difference to the local farming community, all the while identifying and capitalising on opportunities for new business. How? By championing farmers’ interests; communicating union policies and services; recruiting and retaining members for the relevant farming union; arranging meetings and events for local members; and supporting members.

Support and expert backing

How will you make the most of your new role? With our help, of course. Becoming an asset to the farming community is easier than you think when you’ve got a supportive, expert network behind you. Our headquarters and regional offices offer expertise, advice and specialist support. Whether you need help with marketing and media, advice from a policy specialist who really understands the issues farmers face, or a chat about sales and retention, we’re here to help you.